De vereniging, Sociëteit gevestigd in de Rotterdamsche Manège, ‘De Jockey Club’, stelt alles in het werk al de haar toevertrouwde persoonlijke gegevens zo goed als mogelijk te beschermen tegen diefstal of inzage door onbevoegden. Daarbij zal zij niet meer persoonsgegevens verzamelen dan noodzakelijk voor het bereiken van haar doelstellingen (artikel 3 statuten) en het vastleggen van haar activiteiten en belangwekkende gebeurtenissen.

De vereniging erkent volledig de rechten van degenen van wie de persoonsgegevens zijn opgeslagen, zijnde: inzagerecht, recht op rectificatie, recht om vergeten te worden, recht op beperking van verwerking, recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht van bezwaar.

De gegevens van leden, personeelsleden of derden zullen nooit zonder hun toestemming, impliciet of expliciet, aan een derde worden overgedragen.

De wijze waarop de gegevens worden behandeld en beschermd is vastgelegd in het privacy-handboek.